Informácie o spracovaní osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov


1. Kto vaše osobné údaje spracúva?

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Euroelectronics.eu Sp. z o.o. Sp. k. so sídlom v Poľsku, IČO: 369459764, so sídlom Korfantego 7, 42-600 Tarnowskie Góry, Poľsko (ďalej len "my"), ktorá je aj správcom vašich osobných údajov.

Pretože nám na ochrane vašich osobných údajov záleží, pripravili sme pre vás tieto informácie o ich spracovaní, ktoré sú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR) (ďalej len "Nariadenie"). Nájdete v nich hlavne to, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo, ako s nimi pracujeme a ako dlho ich budeme uchovávať.

Tieto informácie o spracovaní osobných údajov sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov v prípade, ak ste užívateľom webových stránok www.cz.euroelectronics.eu (ďalej len "Webové stránky") alebo ak s nami uzatvárate zmluvu.

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom týchto kontaktných údajov:

Euroelectronics.eu Sp. z o.o. Sp. k.
Korfantego 7
42-600 Tarnowskie Góry
Poľsko
podpora@euroelectronics.eu
+420 483519910

Ak si želáte svoj predtým vyjadrený súhlas odvolať, obráťte sa na úradníka pre ochranu údajov e-mailom: iodo@centrumelektroniki.pl.

2. Akým spôsobom vaše osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame priamo od vás v okamihu, keď nám je prostredníctvom Webových stránok alebo e-mailovej či iné komunikácie poskytnete. Ďalej získavame osobné údaje z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií (napr. Obchodný register, živnostenský register a pod.) Na tvorbu účtovných dokladov a kontroly správnosti informácií.

3. Aké vaše osobné údaje spracovávame?

Niektoré vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, sú nevyhnutné k riadnemu plneniu zmluvy a objednávanie tovaru cez Webové stránky.
Spracovávame nasledujúce kategórie vašich osobných údajov:

• základné identifikačné údaje - slúžiace na jednoznačné a nezameniteľné identifikáciu vás ako subjektu údajov (meno a priezvisko a / alebo obchodné meno, dátum narodenia, adresa sídla či bydliska a identifikačné číslo);

• kontaktné údaje - telefónne číslo a e-mailová adresa;

• informácie zo vzájomnej komunikácie - informácie z e-mailov, zo záznamov telefonických hovorov alebo iných kontaktných formulárov, obsah komunikácie prostredníctvom internetových alebo mobilných aplikácií;

• fakturačné a bankové údaje - jedná sa najmä o informácie objavujúce sa na faktúrach, o dohodnutých fakturačných podmienkach, bankových spojení a o prijatých platbách;

• cookies - jedná sa o meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúce sa návštevnosti a správanie návštevníkov na webových stránkach;

• informácie týkajúce sa platobnej karty - ako je jej číslo a dátum platnosti (tieto informácie ale neukladáme);

• ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete.

Používame cookies a rozosielame newslettre

Ako uvádzame aj vyššie, pre fungovanie Webových stránok využívame cookies. Všetky informácie o cookies nájdete nižšie v časti týchto informácií, ktorá sa cookies venuje.

Ak ste s nami uzavreli zmluvu, sme oprávnení posielať vám naša newslettre po dobu 3 rokov, pokiaľ to neodmietnete buď priamo preklikom v newsletteru, alebo zaslaním e-mail. Umožňuje nám to náš oprávnený záujem.

Ak si neželáte naše newslettery dostávať, môžete sa z ich odberu odhlásiť prostredníctvom prekliku v e-maile.

4. Čo nás k spracovaniu Vašich osobných údajov oprávňuje?

Vaše osobné údaje spracovávame z niekoľkých dôvodov. Každý z týchto dôvodov musí byť podložený právnym základom spracovania, aby spracovanie osobných údajov zákonné.

Dôvody, prečo vaše osobné údaje spracovávame, sú:

Plnenie zmluvy alebo prijatie opatrení pred uzavretím zmluvy

Osobné údaje z tohto dôvodu spracovávame preto, aby sme vám mohli dodať tovar, ktorý ste si objednali, a aby sme vás mohli kontaktovať a komunikovať s vami vo veciach objednávky i zmluvy.

Náš oprávnený záujem

Vaše osobné údaje spracovávame aj preto, že nám tak umožňuje náš oprávnený záujem. Vďaka tomu môžeme ponuku pre vás prispôsobovať vašim potrebám alebo môžeme podniknúť príslušné kroky pri výkone alebo obhajobe našich právnych nárokov.

Je to naša povinnosť

Vaše osobné údaje spracovávame aj preto, že nám tak hovorí zákon. Trebárs podľa zákona o účtovníctve sme povinní uchovávať daňové doklady - faktúry, na ktorých môžu byť vaše osobné údaje.

Váš súhlas

V niektorých prípadoch nám môžete udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, a to e-mailom. Ani po uplynutí času, pre ktorú ste so spracovaním vašich osobných údajov súhlasili, alebo v prípade odvolania súhlasu nie sme ale povinní zmazať všetky vaše osobné údaje, môžeme si ponechať tie, u ktorých to umožňuje náš oprávnený záujem alebo zákon. Ak súhlas odvoláte, nemá to vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

5. Musíte nám vaše osobné údaje poskytnúť?

V niektorých prípadoch spracovávame osobné údaje pre účely, kedy je nevyhnutné nám vaše osobné údaje poskytnúť. Napríklad ak máte záujem o objednanie tovaru, vaše osobné údaje potrebujeme, aby ste mohli uzavrieť zmluvu alebo aby sme vás mohli počas našej spolupráce kontaktovať. Bez toho to bohužiaľ nepôjde.

6. Ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať?

Ak spolu uzatvárame zmluvu, uchovávame vaše osobné údaje po dlhšiu dobu než len počas trvania našej spolupráce, a to napríklad z dôvodov odstúpenia od zmluvy, uplatňovanie nárokov na náhradu škody a ďalších. Podľa právnych predpisov, ktoré upravujú účtovníctvo, sme povinní uchováva daňové doklady po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa dané plnenie uskutočnilo. Preto nemôžeme vaše osobné údaje zmazať hneď po skončení našej spolupráce.

Môžete si však byť istí, že vaše osobné údaje spracovávame vždy len po nevyhnutnú dobu a v primeranom rozsahu. Doba uchovania vašich konkrétnych osobných údajov je potom určená podľa nasledujúcej logiky:

• po dobu trvania zmluvy medzi nami;

• po dobu nevyhnutne nutnú k ochrane našich práv a po dobu nevyhnutne nutnú na určenie, výkonu alebo obhajobe právnych nárokov (až 4 roky);

• po dobu trvania našich prípadných ďalších oprávnených záujmov (až 4 roky);

• po dobu určenú právnymi predpismi (až 10 rokov).

7. Ako je to s cookies?

Pre fungovanie Webových stránok využívame cookies, čo sú malé súbory, ktoré naše stránky pomocou prehliadača ukladajú do vášho zariadenia. Cookies dokážu zaznamenať určité špecifické informácie z vašich návštev na Webovej stránke. Cookies môžeme rozdeliť na nevyhnutné cookies a analytické cookies.
Tzv. nevyhnutné cookies sú nutné pre zabezpečenie prevádzky Webových stránok. Pre použitie týchto cookies nie je vyžadovaný súhlas, je to náš oprávnený záujem na tom, aby Webové stránky bežali v poriadku.

Použitie tzv. Analytických cookies je tiež naším oprávneným záujmom. Cookies spadajúce do tejto kategórie sú využívané najmä pre anonymné sledovanie návštevnosti a činnosti užívateľov na Webovej stránke. Vďaka tomu môžeme sledovať, čo sa zákazníkom páči a zlepšovať naše služby.

Pomocou cookies spracovávame tieto osobné údaje:

• cookies;

• IP adresa Vášho zariadenia.

Konkrétne cookies, ktoré spracovávame, nájdete tu.

Čo nás k používanie cookies oprávňuje?

Aj keď s pomocou cookies nemôžeme identifikovať priamo vašu osobu, môže sa zber cookies považovať za spracovanie osobných údajov návštevníkov. Spomínané cookies používame na základe nášho oprávneného záujmu, čo nám umožňuje
čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie.

Aká vám v súvislosti s cookies náležia práva?

Webové stránky môžete používať aj v režime, ktorý neumožňuje cookies užívať, a my teda nebudeme môcť zbierať údaje o vašom správaní na Webovej stránke. Tento režim si môžete nastaviť v rámci vášho internetového prehliadača, alebo môžete proti takémuto zberu na základe nášho oprávneného záujmu namietať podľa čl. 21 Nariadenie. Túto námietku je možné vzniesť zaslaním na našu kontaktnú adresu alebo e-mailom. My potom námietku bezodkladne, ale najneskôr do jedného mesiaca od prijatia, vyhodnotíme.

Vezmite ale prosím na vedomie, že v prípade, keď cookies odmietnete alebo vznesiete námietku proti ich spracovaniu, nemusí sa vám Webové stránky zobrazovať stopercentne správne.

8. Kto má k vašim osobným údajom okrem nás ešte prístup?

V rámci našej činnosti využívame rad externých subjektov, ktoré poverujeme výkonom niektorých činností tvoriacich súčasť našich služieb, aby sme zabezpečili naše čo najefektívnejšie fungovanie. V rámci tohto outsourcingu môže dochádzať aj k spracovaniu Vašich osobných údajov, a to na základe právnych predpisov (k tomuto spracovaniu teda nepotrebujeme súhlas).

Naši dodávatelia sa tak stávajú spracovateľmi, sú však oprávnení s osobnými údajmi nakladať len na účely činností, ktoré pre nás vykonávajú. Jedná sa napríklad o poskytovateľa IT služieb, účtovník a pod., Jedná sa o nasledovné subjekty:

• Facebook Ireland Ltd. Írsko
• Shopify International Ltd. Írsko
• Heureka Group a.s. česká republika
• Zásilkovna s.r.o. česká republika
• Olza Logistic s.r.o. Slovenská republika
• GoPay s.r.o. česká republika
• Bitrix24 Limited Cyprus

My ako správca nebudeme odovzdávať vaše osobné údaje medzinárodným organizáciám. Môžeme ale niektoré osobné údaje predávať do krajín mimo Európskej únie, a to prostredníctvom subjektov, s ktorými spolupracujeme.
K takému odovzdávanie dochádza iba v prípadoch, keď odovzdávanie spĺňa podmienky na odovzdanie stanovenej platnými a účinnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, tj. Je zaručená úroveň ochrany vyžadované týmito predpismi. Zároveň vás o akomkoľvek takomto odovzdaní buď individuálne informujeme prostredníctvom e-mailu, alebo zverejníme aktualizáciu týchto zásad o spracovaní osobných údajov.

9. Aká vám v súvislosti so spracovaním osobných údajov náležia práva?

Patrí vám všetky práva, ktoré vám priznávajú právne predpisy. Môžete po nás požadovať, aby sme vám oznámili, aké vaše osobné údaje spracovávame, a ak nás o to požiadate, musíme vám k nim umožniť aj prístup. Môžete po nás požadovať opravu nesprávnych údajov alebo doplnenie údajov neúplných. Za určitých podmienok sme tiež povinní vymazať vaše osobné údaje alebo obmedziť ich spracovanie, ak nás o to požiadate. Ak máte podozrenie, že dochádza k nezákonnému spracovaniu Vašich osobných údajov, máte možnosť podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Okrem vyššie uvedených práv máte aj právo podať námietku v prípade, že vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu. Túto námietku je možné vzniesť zaslaním na našu kontaktnú adresu alebo na e-mail. My potom námietku bezodkladne, ale najneskôr do jedného mesiaca od prijatia, vyhodnotíme.

10. Máte nejaké otázky?

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, určite nám napíšte na e-mail a my vám čo najskôr odpovieme.

V Tarnowskich górach dňa 16.06.2021