Všeobecné pravidlá súťaží

I. Úvodné ustanovenia, miesto a čas konania akcie

1. Tento dokument obsahuje pravidlá marketingovej akcie nazvanej (ďalej len "Akcia"). Organizátorom Akcia je obchodná spoločnosť Euroelectronics.eu Sp. z o.o. Sp. k., Korfantego 7, 42-600 Tarnowskie Góry, Poľsko, REGON: 369459764, zapísaná v obchodnom registri vedenom Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestr Sądowego (ďalej len "Organizátor").

2. Akcia prebieha na území celej Slovenskej republiky (ďalej len "Miesto konania akcie").

II. Účasť v Akcii

1. Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len "Používateľ"), ktorá sa zapojí do Facebook alebo Instagram súťaže a splnia ďalej uvedené podmienky Akcia.

III. Podmienky účasti v Akcii

1. Akcia sa môžete zapojiť na základe splnenia všetkých nasledujúcich podmienok:

a. Zapojenie do súťaže formou zapísanie odpovede na súťažnú otázku do komentáre k súťažnému príspevku.

b. Má profil na Facebook.com a doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky.

c. Každý užívateľ sa môže do súťaže zapojiť iba raz.

2. Každý užívateľ, ktorý splní všetky podmienky uvedené v ods. III. tohto článku, má nárok len na jeden darček.

IV. Priebeh Akcie a darčeky

1. Súťaž trvá dobu stanovenú v príspevku.

2. Súťažiaci musí splniť súťažné úlohy určené v príspevku.

3. Výhra / y je / sú uvedené / y v súťažnom príspevku.

4. Výherca bude vylosovaný nezávislou porotou a zverejnený v komentári pod súťažnom príspevkom, a to najneskôr do 5 dní od ukončenia Akcie priamo v komentároch pod súťažnom príspevkom.

5. Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom súkromnej správy cez Facebook / Instagram a bude vyzvaný k zaslaniu kontaktných údajov pre doručenie výhry, ak do troch dní neodpovie, bude vybraný náhradný výherca.

6. Po ukončení termínu konania Akcia končí. V priebehu konania Akcie si Organizátor vyhradzuje právo na zmenu množstva a druhu darčekov.

7. Výhra bude zaslaná na doručovaciu adresu výhercu do 30 dní od ukončenia Akcia. Organizátor doručuje darčeky na adresu, ktorú účastník zaslal prostredníctvom Facebook správ. Organizátor neručí za nedoručenie, stratu alebo poškodenie darčeka počas poštovej prepravy.

8. Účastníkom nevzniká právo darčeky reklamovať.

V. Vylúčenie z Akcie

1. Z účasti na Akciu sú vylúčené osoby, ktoré nedodržia pravidlá Akcie, alebo akýmkoľvek spôsobom nevyhovejú pravidlám Akcia.

2. Akcia sa nevzťahuje na zamestnancov firmy Euroelectronics.eu Sp. z o.o. Sp. k.

3. Organizátor Akcia je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť takého účastníka, u ktorého bude mať podozrenie, že takýto účastník dosiahol svojej účasti v Akcii podvodným konaním alebo konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky Akcie. Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.

VI. Ochrana osobných údajov

1. Účasťou v Akcii vyjadruje účastník súhlas s Pravidlami Akcie, zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Správcom osobných údajov je spoločnosť Facebook / Instagram a Organizátor sa zaväzuje spracovávať osobné údaje výhradne u výhercov súťaže.

2. Výhercovia súťaže udeľujú Organizátorovi osobné údaje, a to meno, priezvisko, adresa (ďalej len "Údaje"), a to výhradne pre účely zaslania výhier tejto Akcie. Po skončení akcie a odoslanie výhry sú poskytnuté údaje evidované len v histórii komunikácie spoločnosti Facebook / Instagram.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Organizátor touto Akciou nepreberajú voči účastníkom žiadne iné záväzky a účastníci Akcie nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora, než uvedené v týchto pravidlách.

2. Organizátor si vyhradzuje právo Akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá, a to aj bez udania dôvodu. V prípade zmeny podmienok a pravidiel bude Organizátor informovať účastníkov Akcie oznámením na webe Akcie.

3. Vyobrazenie darčekov na komunikačných materiáloch Akcia (FB príspevok, web a pod.) Je len ilustratívny a nemusia vždy zodpovedať skutočnej podobe darčekov.

4. Organizátor oprávnený kontrolovať splnenie všetkých podmienok pre účasť v Akcii, a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke s Akciou spojené. Prípadné námietky a informácie o priebehu Akcie možno písomne ​​zasielať na adresu prevádzky Organizátora: Euroelectronics.eu Sp. z o.o. Sp. k., Korfantego 7, 42-600 Tarnowskie Góry.

5. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať

6. Za výhru nemožno obdržať finančnú náhradu. Výhry nie je možné vymáhať právnou cestou.

7. Súťaž nie je nijako sponzorovaná, administrovaná alebo spojená so spoločnosťou Facebook.

Tieto pravidlá sú účinné od 28.07.2021